de anti-contra visie

23 augustus 2009

Ik kwam een ander blog tegen op internet, dat ik zo de moeite waard vond om te vermelden, dat ik het op wil nemen in dit blog, zelfs al verwoordt het een visie die bijna tegengesteld is/lijkt te zijn aan de onze. Ik neem hem op om drie redenen:

 • Het blog maakt me kwaad omdat ik het nogal grondig oneens ben met de meer “stemmingmakende” argumenten,  maar ook:
 • Het is zeldzaam “rustig” geformuleerd en behoorlijk goed gedocumenteerd.
 • sommige observaties deel ik met hem, al zijn de meeste tegen vegatiers en niet tegen het vegetarisme an sich.

Mijn kriegeligheid komt dan ook voort uit dat ik veel argumenten eerder drogredenen vind of alleszins tendentieus. Maar, ik vind een blog als dit ook interessant omdat ik werkelijk vind dat het goed en nuttig is om de discussie aan te gaan.

Ja, ik ben en blijf vegetariër en néé, ik vind niet dat de hele wereld met geweld tot het vegetarisme bekeerd dient te worden. Misschien kunnen we de auteur van het contra-anti blog weleens overtuigen van onze rationele, milde en logische standpunten? 😉

Bezoek zijn blog! http://anticontra.wordpress.com/2009/01/11/vegetarisme-is-een-utopie/

Advertenties

Kampen met een zomers klimaat

26 juli 2009

De zomervakantie is een mooie gelegenheid om het nuttige met het aangename te verenigen: lekker erop uit en tegelijk gelijkgestemden leren kennen en iets ‘aan het milieu doen’. Er zijn verschillende zomerkampen die in het teken van het milieu staan, met workshops waar je interessante dingen kunt leren en vaak ook praktische bezigheden, van tuinieren via straattheater tot actievoeren.

Kopenhagen

Dit jaar staan veel van zulke kampen in het teken van de klimaattop in Kopenhagen. Eind december wordt in Kopenhagen een van de belangrijkste topconferenties over het klimaat gehouden sinds de ontdekking van het broeikaseffect.

Er zullen dan besluiten moeten worden genomen over een opvolger voor het bekende Kyoto-protocol. In het Kyoto-protocol hebben de industrielanden beloofd hun uitstoot van broeikasgassen vóór 2012 met 5% terug te brengen. Maar dat is slechts een opstapje: om te voorkomen dat de klimaatverandering uit de hand loopt zijn na 2012 veel grotere stappen nodig.

Jongeren Milieu Actief spoort met de campagne ‘Sending out an SOS Message’ de politieke leiders aan om de zaak serieus aan te pakken. Je kunt met een tekening of briefje de politici laten weten dat je over veertig jaar graag nog in een gezonde wereld leeft. De SOS-boodschappen zullen op 14 oktober als brieven in flessen in de Tweede Kamer aanspoelen.

Wil je meehelpen? JMA staat in augustus op verschillende introductiedagen voor nieuwe studenten, meld je aan om erbij te zijn. En vraag je vrienden om ook een SOS-boodschap te schrijven!

Klimaatactiekampen

Van 3 tot 9 augustus wordt nabij Antwerpen een klimaatactiekamp georganiseerd. Op dit kamp zijn workshops en debatten te volgen over uiteenlopende onderwerpsgebieden:

 • Praktische en kunstzinnige workshops over wat je zelf kunt doen voor het klimaat, van permacultuur tot kunst van kringloopmaterialen;
 • Inhoudelijke discussies over maatschappij-inrichting en vragen als ‘Is géén akkoord in Kopenhagen misschien beter dan een slecht akkoord’;
 • actietraining;
 • en allerlei specifieke, regionale en mondiale thema’s zoals genetische manipulatie, biobrandstoffen en natuurvernietiging van Schelde tot IJsland.

Behalve voor workshops is het kamp ook een plaats om te experimenteren met duurzaam leven. Het kamp is zo klimaatneutraal mogelijk georganiseerd, wat doorwerkt in zaken als energiegebruik en energievoorziening (tijdelijke windmolens), voedselvoorziening (veganistisch), waterzuivering en compostering.

Het klimaatactiekamp doet hierin denken aan Ecotopia, het jaarlijkse internationale kamp dat sinds 1990 steeds in een ander Europees land werd gehouden. Ecotopia viel te karakteriseren als een poging om twee weken lang een ideale ekologische samenleving te vormen, en gelijktijdig kennis uit te wisselen en andere milieuactivisten te ontmoeten. In 2004 deed Ecotopia ook Nederland aan, de laatste twee kampen werden gehouden in Portugal en Turkije. Aan deze traditie is nu helaas een einde gekomen, maar de klimaatactiekampen lijken een waardige opvolger.

Net als bij Ecotopia is ook op het Klimaatactiekamp, zoals de naam al zegt, actie een belangrijk derde element. Op vrijdag 7 augustus zal actie worden gevoerd tegen een kolencentrale, daarnaast is het kamp bedoeld om coalities te vormen tussen individuen en organisaties in de strijd tegen klimaatverandering. Het kamp wordt georganiseerd door leden van uiteenlopende organisaties. Daaronder de Vlaamse zusterorganisaties van JMA en Milieudefensie (resp. JNM en Voor Moeder Aarde), maar ook radicalere groepen zoals GroenFront!

Zomerschool over kernenergie

Is kernenergie de oplossing voor het klimaatprobleem? Veel invloedrijke mensen, zoals ex-staatssecretaris Van Geel, denken tegenwoordig van wel. Bij kernsplitsing komt immers geen CO2 vrij. Maar een groot deel van de milieubeweging denkt daar anders over, want:

 • De aloude nadelen van kernenergie zijn nog steeds niet opgelost: de onveiligheid, het afval, de connectie met kernwapens, vervuiling bij uraniummijnen.
 • Voor een grootschalige uitbreiding van kernenergie is niet genoeg uranium beschikbaar: ook dit is een eindige grondstof.
 • Bij de winning, het transport en het verrijken van uranium komt wél CO2 vrij, zodat kernenergie toch niet veel beter scoort dan alternatieven zoals biomassa en moderne gascentrales.
 • Het bouwen van kerncentrales is ontzettend duur: het gaat ten koste van investeringen in echte duurzame energie en verzekeringsmaatschappijen weigeren de risico’s op zich te nemen.

De toonaangevende organisatie WISE organiseert van 2 tot 7 augustus een zomercursus over dit onderwerp zodat je goed onderlegd mee kunt praten als het nucleaire balletje weer wordt opgeworpen. Op het programma staan onder andere lezingen van gerenommeerde sprekers en een bezoekje aan Borssele.

Klimaatkampen buitengaats

Ook in verschillende andere landen worden klimaatactiekampen georganiseerd, bijvoorbeeld in Ierland van 15 tot 23 augustus. De klimaatactiekampen vormen zo een nieuwe internationale beweging. Zie het overzicht. Het klimaatactiekamp in Noorwegen ontbreekt in dit overzicht.

Ecotopia mag zijn afgelopen, de Ecotopia Biketour gaat wel door en voert van Belgrado via Macedonië, Albanië en Bosnië naar Kroatië.

Ook Young Friends of the Earth Europe (YFoEE) zit niet stil. YFoEE is het internationale groene jongerennetwerk waar JMA deel van uitmaakt. In augustus is er een trainingskamp in Kroatië; inschrijving voor dit kamp is echter al gesloten.
In oktober houdt YFoEE vier conferenties voor jonge milieuactivisten, waaronder een in Ierland, als concrete voorbereiding op de top in Kopenhagen.

Actief maar niet activistisch?

Ook voor ‘groene jongeren’ die minder trek hebben in activistisch gedoe is er genoeg keus. Allereerst natuurlijk het JMA Zeilen. Ook dit jaar houdt JMA een avontuurlijke zeiltrektocht door Friesland voor beginners en gevorderden. Om precies te zijn van 7 tot 9 augustus.
Verschillen met niet-groene zeilkampen zijn het milieuvriendelijke voedsel (biologisch/vegetarisch) en dat de buitenboordmotor alleen in noodgevallen gebruikt wordt.

Ook bij onze keigroene zusterorganisaties zoals Woesteland en NJN/JNM kun je kamperen in de natuur, waarbij je bijvoorbeeld vogels spot of de heide in stand houdt door denneboompjes uit te rukken. Zie Keigroen voor een overzicht.


Afbraak Aarde onontkoombaar gevolg van afwijzen veganisme

27 april 2009
(Dit artikel is opgenomen in de Groene Golf omwille van de discussie – het is niet noodzakelijk de visie van de redactie, het bestuur of de vereniging. Maar wie weet, misschien komt dat nog wel – misschien ook niet. REDACTIE GROENE GOLF)

Wat de Verenigde Naties over veeteelt zeggen

In 2006 bracht de FAO (Food and Agricultural Organization of the United Nations) het (op internet raadpleegbare) rapport Livestock’s Long Shadow uit, die wetenschappers in opdracht van de Verenigde Naties hadden samengesteld. In dit rapport wordt de wereldwijde impact van veeteelt op onze planeet weergegeven. In de management samenvatting (executive summary) van dit rapport zijn enkele opmerkelijke conclusies opgenomen. Ik noem er hiervan slechts enkele:

 1. Van al het vermorzelde Amazonewoud is 70% verwoest voor graasland voor vee en voor de rest voor een groot deel voor akkerland voor veevoer.
 2. Van al het wereldwijd bebouwbare land is 33% in gebruik voor veevoer.
 3. Van alle wereldwijde landbouwgrond is 70% in gebruik voor vee.
 4. Van al het wereldwijde graasland is 20% verschraald door overbegrazing.
 5. De wereldwijde veeteelt is voor 18% verantwoordelijk voor het wereldwijde broeikaseffect.
 6. Het aandeel van veeteelt in de wereldwijde ammoniakuitstoot (voor een belangrijk deel verantwoordelijk voor zure regen en verzuring van ecosystemen) is 64%.
 7. De wereldwijde veeteelt is waarschijnlijk de belangrijkste oorzaak voor het wereldwijde verlies aan biodiversiteit.
 8. De wereldwijde veeteelt is de belangrijkste oorzaak van ontbossing.
 9. De wereldwijde veeteelt is één van de belangrijkste oorzaken van verschraling van landbouwgrond, milieuvervuiling, klimaatverandering, overbevissing (vismeel als veevoer), kustvervuiling (door afgezet vervuild slib) en infiltratie van gebiedsvreemde planten- en diersoorten.

Alleen veganistisch vegetarisme kan Aards leven redden

Op www.voedselvoetafdruk.nl kun je je ecologische voetafdruk voor voeding (hierna te noemen V) bepalen door het beantwoorden van 15 vragen. Hierbij wordt ook de consumptie van vis meegewogen. De toestand van vis en de verwoesting van zeeleven blijkt bijvoorbeeld uit het in 2005 onder supervisie van de Verenigde Naties door het Millennium Ecosystem Assessment uitgebrachte (óók op internet raadpleegbare) rapport Ecosystems and Human Well-Being en ook uit het boek “Wat is er Mis met Vis?” van Dos Winkel. Als je bij het beantwoorden van de 15 vragen kiest voor een normale hoeveelheid voedsel met verder de meest milieuvriendelijke variant, dus uitsluitend biologisch, strikt veganistisch, voedsel van het seizoen en vlakbij huis, boodschappen lopend of op de fiets, minimaal en energiezuinig koken, geen luxe dranken, nooit tussendoortjes, minimaal verpakt voedsel en nooit voedsel verspillen, dan kom je uit op een V van 0,56 ha (= hectare). Tevens krijg je dan te zien dat de V van de gemiddelde Nederlander 1,6 ha is en de duurzame V 0,9 ha. Die duurzame V is de maximale aardoppervlakte die de gemiddelde wereldburger voor voeding ter beschikking heeft zonder dat de levende natuur nog meer wordt aangetast dan nu al het geval is.

  • Vraag : Stel nu dat een deel van de Nederlandse bevolking zich enthousiast net zo wil gaan voeden als die milieuvriendelijke veganist met een V van 0,56 ha en het overige deel van de Nederlandse bevolking verstokt op een V van 1,6 ha blijft zitten, voor welk percentage moet de Nederlandse bevolking dan uit zulke veganisten gaan bestaan om de Nederlander gemiddeld op een V van 0,9 ha te krijgen?
 • Antwoord : 100 * (1 – (0,9 : 1,6)) : (1 – (0,56 : 1,6)) % = 67,3 %

Met een nog steeds uitdijende wereldbevolking, toenemend woonoppervlak, verminderend landbouwoppervlak en verschralend landbouwoppervlak kan bovenstaand percentage alleen nog maar groter worden. Het is te hopen dat  om te beginnen alle fans van de Groene Golf massaal veganist worden en hiermee vanuit de Groene Golf een sneeuwbaleffect teweeg brengen, in deze krankzinnige door hongersnood, voedselcrisis, energiecrisis, milieucrisis, klimaatcrisis, kredietcrisis en oorlogscrisis geteisterde wereld.

Uit het bovenstaande mag in ieder geval duidelijk zijn dat, zolang we het milieu èn niet te vergeten de hongerende mensen op deze wereld willen ontzien, we onontkoombaar, met inbegrip van alle vegetariërs, steeds verder richting een veganistisch dieet moeten opschuiven. De logische consequentie voor alle Nederlandse mensen, die pretenderen bewuster, milieuvriendelijker en socialer te willen leven, is de keuze voor veganisme èn de niet aflatende propaganda voor veganisme. En dan is het nóg maar de vraag of dat voldoende zal blijken te zijn om de V van de gemiddelde Nederlander op 0,9 ha te krijgen.

Erik van Zomeren


JACK

26 juli 2008

13 juli ging ik naar Jack. Jack is in trek, Johnson, niet Spijkers, die heeft zijn hoogtepunt wel gehad. Maar Jack Johnson daarentegen (zouden zijn vrienden hem JJ noemen?) is hip and happening. Dat wordt al duidelijk als je in de tram zit naar het Zuiderpark in Den Haag; stampvol jonge mensen die ook helemaal hip and happening zijn en duidelijk op weg naar Jack. Als Klimaatheld had ik natuurlijk kunnen vliegen (ik vlieg emissieloos by the way), maar het is goed om onder de mensen te zijn. Als groene Clark Kent loop ik het terrein op alwaar ik word bevlogen door Linda Vermaat van Jongeren Milieu Actief: “Jack Johnson heeft me gezoend!”. Momenten uit mijn Backstreet Boys periode komen boven drijven… Jack is een groene vogel die overal waar hij komt non-profit organisaties uitnodigt om campagne te voeren op ‘zijn’ festivalterrein, zo ook JMA. Als betrokken jongeman is het natuurlijk belangrijk de stands langs te gaan en de leuke meisjes te zoenen, zodat ze weten dat je achter ze staat. Ik schud mijn hoofd en trek mijn groene handschoen aan, het is tijd voor actie. Handtekeningen wil ik en niet zo’n beetje ook.

Positief aan het terrein is dat het wemelt van de mensen en niet van de eettentjes. Dit resulteert in rijen van ongeveer 10 meter per tentje waar wachtende mensen meestal niet te beroerd zijn even een praatje te maken en te tekenen. De rij schuift vanzelf door dus je zou er bijna een ligstoel bij kunnen pakken. Bij het rommelen van mijn eigen maag ga ik dan ook maar in de rij staan bij de vega falafeltent. Vooraan gekomen krijg ik zowaar een gratis falafel, wat een Klimaatheldenpak al niet kan doen…

Na 4 uur en 900 (!) handtekeningen later is het de beurt aan Jack. Mijn cape fladdert op de melodieuze deuntjes van de surfer en in mijn groene hand heb ik een biertje in een recyclebeker. Wat is het leven van een Klimaatheld toch goed…

Dag JJ… heb je wel getekend?

De Klimaatheld


YouPEC; the last days

6 juli 2008

YouPEC is over. 150 people from all over Europe are sitting in the dark (partly because they are in the black gap after YouPEC, partly because they are such extreme hippies they don’t use electricity for lighting). What to do after YouPEC? Don’t worry, the’re is life after YouPEC.

All the great ideas for projects that came up during the open space workshops have to be executed. From bike tours and a green traveling website to the follow up of the declaration. Someone even came up with the idea to start a network for lazy people. I don’t know if YouPEC is the right place for this idea since generally these activists are quite active.

But before we start thinking of what life after YouPEC looks like, let’s frist go back to the last days of the conference. I’ll start with day number 5: the big action.

I woke up at 5.30 am, sleep deprivation is a phenomena that by now we all know well. During the whole week there was not one night where I slept a decent 8 hours, and this goes for almost all YouPECistans. It makes you giggle at anything, so this might be the explanation for the great atmosphere during YouPEC. I went with Kim, Sander and Victor to the Hague to set up the stage for the action. The van had a radio that only played upbeat ‘bad’ songs we somehow knew by heart. With loud music and hands up in the air as a couple of gangsters we entered the quare in front of the building where all the action happens in the field of politics.

After a while we heard drums and people screaming, and shortly after that we saw 150 pair of green feet. First thing that crossed my mind was that there must have been an outbreak of a dangerous virus that starts attacking your body at the feet. But then I remembered: we all painted our feet green as a representative of our European Ecological footprint we want to reduce. Benoît started slogans like: “Please eat less meat, we will eat less meat!” and “No more pollution, we need a revolution!”. The screaming, whistling and stamping of the green feet made a nice picture together with signs like a painting of the world with the lines: “Haven’t you heard? We’ve only got one”.

Linda handed the declaration to the Dutch state Secretary of European affairs, Mr. Timmermans, one Dutch representative of European Commissioner  for Environment Stavros Dimas and one representative of the state secretary of Housing, Spatial Planning and Environment. Their reactions were rather positive. Mr. Timmermans promised to send the declaration to all member states of the EU and ask them if they would react to it point by point. Less promising was the reaction to the proposal to stimulate a reduction in meat consumption. “we can’t tell people what to do, this is a personal choice” he said. Then why do we tell people to exercise? Why are we not allowed to smoke in bars anymore starting july 1st? Isn’t that personal choice as well? I do not see the difference.

Back in Bakkum tiredness washed over us and most people laid down in the grass and did nothing. We still had another open space session which went surprisingly well. Then it was time to look back on YouPEC in a plenarary session with movies and stories of the week.

Now there was only one thing left to do: party like hell and dance till our green feet were too tired to carry us.

YouPECistan Sigrid


YouPEC day 4: We’ve got a declaration!

3 juli 2008

After hours and hours of dicussion, writing and editing we have finally made it: the declaration is ready! I just signed the document together with all the other YouPEC participants. Now let’s hope the European Commission and member states will seriously read it and take some action. The main goal stated in the declaration is to reduce the European ecological footprint. There are many ways in which you can reach this goal, we’ve come up with some recommendations which we think will have a big impact on reducing European ecological footprint. The main recommendations are to reduce meat consumption, prevent waste, produce only sustainable biofuels and raise awareness on sustainable consumption.

Oh, I will never ever again be a member of a declaration group. It was an awesome once in a lifetime experience, but never again.

Yesterday between the declaration crazyness I took a break. We were all going to the beach. It was great. A long line of YouPECistans walking through the dunes. People were racing to be the first to dive into the sea. The water was nice and cool, just what we needed after heated discussions. We were playing games in the water, sunbathing and playing soccer. The rain couldn’t stop us from having fun on the beach. Something that always happens when you go to the beach is that afterwards you are covered in sand. Wrestling and rolling off of the dunes might have helped a bit get sand even between the buttocks.

Wednesday there was also another round of capacity building workshops and after the beach there was a pub quiz and painting of small flags with personal cries for a more sustainable world which together will form one big flag.

Today the people of YouPEC were spacing, not because they were smoking pot or eating mushrooms but because they were coming up with new ideas for activities, campaigns, projects etc. They did this in the form of open space, a way of brainstorming that is very free. You can walk everywhere, give input to different groups or, if you are very passionate on a specific topic, stay in one place and work it out. Since I have not been spacing (I’m a very decent girl) I can’t tell you what the results of the open space were, maybe in the next update.

Tomorrow is this big actions where we will go to the Hague and hand over the declaration, I’ll tell you later. The thing I can already tell you is that the feet of all YouPEC participant will be green.

At the moment there are movie showings of ‘meat the truth’ and ‘the corporation’. I think I’ll join them and fall asleep on the sounds of pigs being slaughtered and babbling of big people of big corporations.

YouPECistan Sigrid


YouPEC day 2

1 juli 2008

Energy, that is what we have here. Not polluting fossil fuel energy but positive energy. The last two days we had a lot of intersting workshops, lectures and discussions.  As I described before, the first round of workshops was on economy and how the world works. I was at the workshop of Aart Huijg on ‘why is economic growth is needed?’. We saw an intersting figure with GDP (measure for economic growth) on the x-axes and quality of life on the y-axis. There is a linear relationship up to the point that your basic needs are fulfilled (you have a roof above your head, and food in your tummy). After that the line flattenes, which means that more money does not make you happier after a while. So luxury goods do not make you happy. But if you are starting to throw away your camera’s, computers and icecubemaking machines I should stop you. Because if the GDP is not increasing, people get depressed.

Aart also talked about that certain things are not incorporated in our economic system and it might be good if they are. Put a price on global warming, that might be a real start to combat the problem. This may lead to the situation that products that are more attributing to global warming will cost more and people will buy the greener product.

Dinner was awesome, which propably means that we will all be a bit heavier leaving Bakkkum then when we came here. This also means that the bus, train, plane and car will need more fuel to bring us back home. So I’m not sure if we will totally achieve the ‘practise what you preach’ idea.

In the evening we had speeddating. We were running and shaking hands, talking to people whos names you can’t prenounce and trying to remember them.

After all this love most people had freetime. So they could have deeper discussions after the quick speeddates. But if you are a declaration group member, free time does not exist. We had a meeting in which we brainstormed on what to put into the declaration.

Day 2

The first word that comes to mind when decribing this day is information overload. Certainly not in a bad day, it was very intesting.

Two rounds of workshops; ‘consumers and how people behave’ and ‘food’. Most workshops on food eventually came up with meat. Our meat consumption is crazy. Producing meat is very inëfficient; for 5 kilo’s of soy you put in an animal you’ll get 1 kilo of meat. If we would directly eat the soy, will we still have a world food crises?

We also had an assignment: to come up with strategies for change. This was in the light of consumer behaviour and how to change this behaviour to become more sustainable.

Then there were capacity building workshops, for example: how can you get volenteers for your organization?

At the same time we had another declaration group meeting. After a long heated discussion we decided that the main goal carried out in the declaration will be to reduce the European ecological footprint. After that we started mind mapping, a programm to have your ideas digital, get a clear overview and group ideas. Now let’s see what happends from now on.

Right now I’m watching the cultural evening while wrinting this blog. The term free time does not exist in my dictionary. A few members of the declaration group are sitting next to me, processing the mindmapping outcomes.

Talk to you again on the next update.

YouPECistan Sigrid